Plavix

Nie plavix stwierdzono wystpowania klinicznie istotnych interakcji w przypadku plavix stosowania klopidogrelu z plavix nastpujcymi lekami: atenolol, nifedypina, fenobarbital, estrogen, fenytoina czy plavix tolbutamid. Nie naley stosowa plavix preparatu plavix w okresie karmienia piersi. Dugo leczenia rwnie zaley od rodzaju przypadoci plavix i plavix ustala j lekarz prowadzcy. W okresie ciy nie plavix stosuj adnego leku bez plavix uses konsultacji z plavix lekarzem! Czy ten preparat ma wpyw na zdolno prowadzenia pojazdw? Rozumiem, pomoc menu : Plavix, jeste tutaj. U osb z zaburzeniami czynnoci plavix nerek plavix konieczne jest zachowanie ostronoci. U chorych plavix side effects ze stemi Leczenie rozpoczyna si od pojedynczej dawki nasycajcej, nastpnie plavix podaje si dawk 75 mg raz plavix na dob plavix w skojarzeniu z ASA i lekami trombolitycznymi lub bez lekw trombolitycznych. Jak kady lek, rwnie Plavix moe powodowa dziaania niepodane, plavix chocia plavix nie wystpi one u plavix wszystkich chorych stosujcych ten preparat. Pytki poddane dziaaniu klopidogrelu pozostaj pod plavix jego wpywem przez reszt ycia (okoo 710 dni) i musi odtworzy si nowa generacja plavix pytek plavix w ustroju by nastpi powrt plavix do plavix ich prawidowej czynnoci. Roku ycia nie podaje si dawki nasycajcej. Doroli: zwykle stosowana dawka: 75 mg 1 plavix raz na dob z ostrym zespoem wiecowym bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dawica piersiowa lub zawa serca bez zaamka Q pojedyncza dawka nasycajca 300 mg, nastpnie 75 mg 1 raz na dob w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym. U osb z umiarkowanie nasilonymi chorobami wtroby, ktre mog mie skonnoci do krwawie, naley zachowa ostrono. Niestety, nawet jeeli istniej wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze mona go stosowa. Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym naley skonsultowa plavix si z lekarzem i poinformowa go o przyjmowaniu klopidogrelu. Jest to nieodwracalna modyfikacja pytka krwi, na ktr raz zadziaa metabolit czynny klopidogrelu, pozostaje ju zmieniona i niezdolna do zlepiania si z innymi pytkami do koca swojego ycia, to znaczy od 7 do 10 dni. Nie przekraczaj zaleconych dawek, poniewa nie zwikszy to skutecznoci dziaania leku, a moe zaszkodzi Twojemu zdrowiu i yciu. Jeeli masz jakiekolwiek wtpliwoci dotyczce plavix stosowania preparatu, skonsultuj plavix si z lekarzem. Klopidogrel jest metabolizowany do czynnego metabolitu z udziaem izoenzymu 2C19 cytochromu P450 (CYP2C19). Czynny metabolit klopidogrelu nieodwracalnie plavix wie si z receptorami pytek plavix krwi plavix dla ADP i w ten sposb hamuje indukowan przez ADP agregacj pytek krwi. Klopidogrel nie wpywa na farmakokinetyk digoksyny ani teofiliny. Sanofi-Aventis 237.38, uwaga: ceny lekw refundowanych s zgodne z przepisami obowizujcymi od 1 listopada 2018. Naley zachowa ostrono, jeeli rwnolegle stosowane s inne leki mogce zwiksza ryzyko krwawienia, plavix takie jak np: kwas acetylosalicylowy inhibitory glikoprotein IIb/IIIa heparyna leki trombolityczne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX2 selektywne inhibitory wychwytu plavix zwrotnego serotoniny pentoksyfilina. Nie zaleca si rwnolegego stosowania lekw silnie lub umiarkowanie hamujcych aktywno tego izoenzymu. Sanofi-Aventis b/d, plavix tabletki plavix powlekane; 75 mg; 28 tabl. Dane dotyczce stosowania preparatu plavix w tej grupie chorych s ograniczone. Steinhubl SR, Berger PB, Mann JT, Fry ET, DeLago A, Wilmer C, Topol. Stenie maksymalne klopidogrelu uzyskiwane jest w cigu 45 minut, a czynnego metabolitu w cigu 3060 minut po przyjciu leku. Stemi ) i bez uniesienia nstemi dodatkowo side effects of plavix do ASA przez 912 miesicy chorzy ze stabiln choroba niedokrwienn serca i uczuleniem na ASA. Tyklopidyna czy prasugrel, mog powodowa reakcje nadwraliwoci, w tym: wysypka, obrzk naczynioruchowy (obrzk twarzy, ust, jzyka, garda, krtani mogcy utrudnia oddychanie i mogcy stanowi zagroenie ycia zaburzenia hematologiczne, takie jak maopytkowo i neutropenia. Przed uyciem zapoznaj si z ulotk, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych i dawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego, bd plavix skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu). Krwawienie plavix jest najczciej wystpujcym dziaaniem niepodanym, w tym krwawienia z nosa, krwotok z przewodu pokarmowego, krwiaki i siniaki, ble brzucha, biegunka. W przypadku podejrze jej wystpienia lekarz zaleci odpowiednie badania laboratoryjne, a w razie potwierdzenia rozpoznania konieczne bdzie przerwanie stosowania preparatu i pozostawanie pod specjalistyczn opiek lekarsk. Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersi jest przeciwwskazane. Stosujc Plavix naley zachowa szczeglne rodki ostronoci ze wzgldu na ryzyko wystpienia wikszego krwawienia,. Nie zaleca si rwnolegego stosowania klopidogrelu i doustnych lekw przeciwzakrzepowych, takich jak. 1) plavix Plavix, Summary of product Characteristics, European Public Assessment Report Revision 22 - Published 27/05/10 Andrzej Szczeklik (red. Jednake, procesy formowania zakrzepw patologicznych mog prowadzi do zawau serca, udaru i zakrzepicy naczy obwodowych. Dziaanie klopidogrelu rozpoczyna si w pierwszej dobie jego przyjmowania, a dziaanie maksymalne uzyskiwane jest midzy.7. Agregex Areplex Clogrel Clopidix Clopidogrel Apotex Grepid Plavix Tessyron Trombex Zyllt Klopidogrel (CID: 60606) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine. Nie ma swoistego antidotum; o ile konieczna jest szybka korekta przeduonego czasu krwawienia, przetoczenie masy pytkowej moe odwrci efekt plavix dziaania klopidogrelu. Cena po refundacji, w ktrej aptece? Klopidogrel nasila wpyw kwasu acetylosalicylowego na indukowan kolagenem agregacj pytek, natomiast kwas acetylosalicylowy nie wpywa na mechanizm antyagregacyjny klopidogrelu. Skojarzone stosowanie klopidogrelu i rt-PA nie zostao dotd dostatecznie ocenione pod wzgldem bezpieczestwa dla pacjenta. Dziaanie przeciwpytkowe wykazuje jego czynny metabolit powstajcy w wtrobie z udziaem izoenzymw cytochromu P450. Niektre choroby i inne okolicznoci mog stanowi przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. U osb z zaburzeniami czynnoci nerek naley zachowa ostrono, poniewa dane dotyczce stosowania preparatu w tej grupie chorych s ograniczone. Stosowanie nasycajcej dawki klopidogrelu w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA) uznano za zoty standard w prewencji incydentw sercowo-naczyniowych po, pCI u chorych z niestabiln dawic piersiow i zawaem bez uniesienia odcinka ST. Aby plavix zapobiega tym zdarzeniom, stosuje si leki hamujce agregacj pytek krwi. Ze wzgldu na ryzyko powanych powika dotyczcych ukadu sercowo-naczyniowego, nie zaleca si rwnolegego stosowania lekw silnie lub umiarkowanie hamujcych aktywno izoenzymu 2C19 cytochromu P450, takich jak.: omeprazol, esomeprazol, fluwoksamina, fluoksetyna, moklobemid, worykonazol, flukonazol, tyklopidyna, karbamazepina i efawirenz. Czsto szacuje si na 4 do 30 w zalenoci od wskazania klinicznego, dawki, czasu od podania leku i uytych w ocenie czynnoci pytek metod diagnostycznych. Pamitaj, tylko lekarz moe podj decyzj o zaprzestaniu stosowania preparatu. Jak stosowa lek Plavix? Leczenie zwykle kontynuuje si przez co najmniej 4 tygodnie. Nie wykazuje dziaania farmakologicznego i wymaga przeksztacenia do postaci aktywnej. Informacje dodatkowe o pozostaych skadnikach preparatu: preparat zawiera laktoz; osoby z nietolerancj galaktozy, niedoborem laktazy lub zespoem zego wchaniania glukozygalaktozy, nie powinny stosowa tego preparatu; preparat zawiera olej rycynowy, ktry moe powodowa niestrawno i biegunk. Plavix tabletki powlekane; 300 mg; 30 tabl. Klopidogrel wydua czas krwawienia. Metabolit klopidogrelu hamuje aktywno CYP2C8. Nie stwierdzono, by inne leki zmniejszajce kwasowo soku odkowego, takie jak leki zobojtniajce sok odkowy czy leki blokujce receptory histaminowe H2, miay wpyw na przeciwpytkowe dziaanie klopidogrelu. Inhibitory receptora glikoproteinowego IIb/IIIa rwnie mog zwiksza ryzyko krwawienia i nie powinny by stosowane razem z klopidogrelem. Klopidogrel nieodwracalnie modyfikuje struktur pytkowego receptora ADP o nazwie P2Y12, bezporednio i swoicie hamujc wizanie ADP do receptora i hamujc wywoywan przez ADP aktywacj kompleksu glikoprotein gpiib/IIIa. Klopidogrel naley do grupy tienopirydyn. Oporno na klopidogrel plavix jest sabo poznanym zjawiskiem, o nieznanym mechanizmie i niejasnym znaczeniu klinicznym. Europejskie wytyczne dotyczce prewencji chorb sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej wersja skrcona. Dziaanie Plavixu obejmuje bezporedni wpyw na struktur pytek krwi. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. U chorych. Z wrzodw odka lub krwotoku wewntrzczaszkowego. W wymienionych powyej sytuacjach lekarz zaleci zachowanie odpowiednich rodkw ostronoci i badania kontrolne. Przeciwwskazania i rodki ostronoci, leku Plavix nie zaleca si stosowa w ciy i podczas karmienia. Plavix przyjmuje si raz dziennie i naley to robi w sposb regularny, najlepiej o tej samej porze dnia. Dostpne s testy, ktre pozwalaj stwierdzi, czy chory naley do tej grupy pacjentw. Klopidogrel szybko si wchania i w wtrobie ulega plavix przeksztaceniu do postaci aktywnej. Rwnolege stosowanie lekw hamujcych aktywno tego izoenzymu moe zmniejsza stenie czynnego metabolitu klopidogrelu i zmniejsza jego przeciwpytkowe dziaanie. W pewnych sytuacjach moe okaza plavix si konieczne przeprowadzanie okrelonych bada kontrolnych. Krakw: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005,. Nie stwierdzono klinicznie znaczcych interakcji gdy klopidogrel stosowany by rwnolegle z: lekami moczopdnymi, beta-blokerami, plavix inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami wapnia, lekami zmniejszajcymi stenie cholesterolu, lekami rozszerzajcymi naczynia wiecowe, lekami przeciwcukrzycowymi (w tym insulin lekami przeciwpadaczkowymi. Osoby, u ktrych w przeszoci wystpia reakcja alergiczna lub hematologiczna na ktrykolwiek lek z grupy tienopirydyn, s bardziej zagroone wystpieniem podobnych reakcji po zastosowaniu klopidogrelu (krzyowa reakcja nadwraliwoci). Dzieci i modzie: Nie naley stosowa preparatu u dzieci i modziey. Naley zachowa ostrono, jeeli wraz z klopidogrelem stosowane s leki metabolizowane z udziaem izoenzymu 2C8 cytochromu P450. W przypadku cikich zaburze czynnoci wtroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Bardzo rzadko stosowanie preparatu moe by zwizane z wystpieniem plamicy maopytkowej, ktra moe prowadzi do mierci. Przed planowanym cabg zaleca si odstawienie plavix leku, chyba e korzyci z pilnej rewaskularyzacji przewyszaj ryzyko zwizane z nadmiernym krwawieniem. Klopidogrel (clopidogrel, B01AC) organiczny zwizek chemiczny, pochodna tienopirydyny, inhibitor agregacji pytek krwi indukowanej przez, aDP. Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, rwnie o tych, ktre s wydawane bez recepty. Dane z bada klinicznych wskazuj na stosowanie leku do 12 miesicy, a maksymalnie korzystny efekt obserwowano po 3 miesicach. N Engl J Med. Stosowanie preparatu moe by zwizane z wystpieniem hemofilii nabytej. Jeeli kiedykolwiek wystpiy u Ciebie reakcje nadwraliwoci na jakiekolwiek tienopirydyny, koniecznie poinformuj o tym lekarza przepisujcego recept na klopidogrel. Jeli dziaanie przeciwpytkowe jest tymczasowo niepodane, plavix leczenie klopidogrelem powinno zosta przerwane odpowiednio wczeniej (7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym). Nie ma natomiast wpywu na sprawno psychomotoryczn, mona wic przy jego przyjmowaniu bezpiecznie prowadzi samochd. W przypadku osb z tej grupy, zaleca si zachowanie szczeglnej ostronoci i monitorowanie objaww nadwraliwoci. Z migotaniem przedsionkw: 75 mg 1 raz na dob, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce 75100 mg na dob. Nie zaleca si rwnolegego stosowania preparatu i doustnych lekw przeciwzakrzepowych. 75 mg raz na dob niezalenie od posikw U chorych z nstemi; Leczenie naley rozpocz od pojedynczej dawki nasycajcej 300 mg, nastpnie kontynuowa podawanie dawki 75 mg/d w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce 75325 mg/d. Klopidogrel jest prolekiem, tzn. Ponadto, niezbyt czsto moliwe: ble gowy, zawroty gowy, parestezje, wrzody odka i dwunastnicy, zapalenie bony luzowej odka, wymioty, nudnoci, zaparcia, wzdcia, wysypka, wid. Leki z tej grupy,. Preparat nie wywiera wpywu na zdolno prowadzenia pojazdw i obsugiwania urzdze i maszyn. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku: cikich zaburze czynnoci wtroby czynnego patologicznego krwawienia, takiego jak wrzd trawienny lub krwotok wewntrzczaszkowy. Popularny Acard, plavix Polocard jeli jednak tego nie zaleci, nie naley na wasn rk przyjmowa dodatkowo ASA, mimo i jest dostpny bez recepty. Preparat naley stosowa ostronie u osb z chorobami wtroby, ktre mog mie skonnoci do krwawie. Lek przeciwpytkowy, hamuje agregacj pytek krwi. Rzadko: neutropenia (w tym cika krwotok pozaotrzewnowy, ginekomastia.

Side effects of plavix

Never use any side medication, including Plavix, unless you are certain you're not allergic. Clopidogrel oral tablet is a plavix prescription drug thats available as the brand-name drug. Marketed by Bristol-Myers Squibb and Sanofi, Plavix was initially approved by the Food and Drug Administration (FDA) in 1997. You should always consult your side doctor or other healthcare professional before taking any medication. For full information, please refer to the Patient Information Leaflet. More serious adverse effects can also effects occur, including: unexplained or persistent bleeding blood in the urine that changes the color pink, brown, or red red or tar-black stools unexplained, growing bruises coughing up or vomiting blood Thrombocytopenic. Plavix Side Effects Center, find Lowest Prices on, last reviewed on RxList 10/22/2018. The absence of warnings or other information for a plavix given drug does not indicate that the drug or drug combination is safe, effective, or appropriate for all patients or all specific uses. Do not stop plavix taking this medication without consulting your doctor. Although not all of these side effects may occur, if they do occur side they may need medical attention. It carries a black-box warning from the United States (U.S.) Food and Drug Administration (FDA) for liver function. Dress Syndrome, erythema Multiforme, giant Hives, hemorrhage From The Conjunctiva Of The Eye. Warnings for people with certain health conditions For people with active bleeding: You shouldnt take clopidogrel if you have an active bleed (such as a brain bleed) or a medical condition that causes bleeding (such as a stomach or bowel ulcer). Your doctor may have suggested this medication for conditions other than those listed in these drug information articles. Travel When traveling with your medication: Always carry your medication with you. People with a stomach ulcer should not use Plavix for this reason. If you're planning to have any type of surgery or dental work, make sure your doctor is aware that you're using Plavix well in advance of the procedure. Blood and lymphatic system disorders: side Agranulocytosis, aplastic anemia/pancytopenia, thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP acquired hemophilia A Gastrointestinal disorders: Colitis (including ulcerative or lymphocytic colitis pancreatitis, stomatitis, gastric/duodenal ulcer, diarrhea General disorders and administration site side condition: Fever Hepatobiliary disorders: Acute liver failure, hepatitis. There is insufficient data regarding breastfeeding, so doctors advise against breastfeeding if you're using Plavix. If you are concerned about side effects, discuss the risks and benefits of this medication with your doctor. Using other medications (e.g., warfarin, nsaids) may further increase the risk of bleeding. It reduces the number of platelets in the blood. What to do if you miss a dose: If you miss a dose, take clopidogrel as soon as you remember. For acute coronary syndrome with a non-ST elevation MI, the initial recommended dose is 300 effects mg, followed by a 75 mg side dose per day; for ST elevation MIs, the initial and continuing dose is 75 mg per day. Doctors may recommend a genetic test before prescribing plavix the drug. What will it do for me? Dont worry about airport X-ray machines. It carries a Food and Drug Administration (FDA) boxed warning for effects on the liver.

Plavix generic name

Cyclic GMP and regulation of name cyclic nucleotide hydrolysis. You should take Zovirax until your doctor tells you to stop. Proceedings of the name International Symposium on Pharmacological and Clinical generic Approches to Herpes Viruses and Virus Chemotherapy, Elsever, Amsterdam name 1985;269-270. 2 Some plavix sildenafil generic users have complained of seeing everything tinted blue ( cyanopsia ). Wade JC, Newton B, McLaren C, Flournoy N, Keeney RE, Meyers. Accelerated diffuse hair loss. Elderly patients and patients with a name history of renal impairment are at increased risk of developing these effects. Efficacy Results from Controlled Clinical Studies The effect on one of the major end points, maintenance of erections after penetration, is shown in Figure 6, for the pooled results of 5 fixed-dose, dose-response studies of greater than one month duration, showing. Naib ZM, Nahmias AJ, Josey WE, Zaki. A randomized double-blind controlled trial in normal subjects. "The Supreme Court of Canada holds generic Pfizer's Viagra patent invalid". The Depo-Provera shot is an injection you get once every 3 months. Store in the original package. Practo does not assume any responsibility generic for any aspect of healthcare administered with the aid of information provided above. J Pharmacol Exp Ther. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Adjuvant Breast Cancer In the nsabp B-14 study, name women with axillary node-negative breast cancer were randomized to 5 years of nolvadex (tamoxifen citrate) 20 mg/day or placebo following primary surgery. It slows the growth and spread of the herpes plavix virus in the body. Dosage in children, treatment of herpes simplex infections, and prophylaxis of herpes simplex infections in the immunocompromised: Children aged two years and over should be given adult dosages and children below the age of two years should. Effect of renal failure on the pharmacokinetics of acyclovir. 242 By targeting generic different pathophysiologic pathways of the disease, such combination therapy may name provide plavix additive and/or synergistic benefits. Huff JC, Bean B, Balfour HH,., Laskin OL, Connor JD, name Corey L. Retinal tears are typically treated with laser or a freezing procedure ( cryotherapy ). Ann Intern Med 1986; 104(6 786-790. Safety and efficacy of sildenafil citrate for the treatment of female sexual arousal disorder: a double-blind, placebo controlled study. Norvir (ritonavir) prescribing information. Position paper: the process of care model for evaluation and treatment of erectile dysfunction. The maximum recommended dose of 100 mg sildenafil was not evaluated in this study see drug interactions.

Plavix

4.7 out of 5
based on 70 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Metabolism, clopidogrel is extensively metabolized by two main metabolic pathways: one mediated plavix by esterases and leading to hydrolysis into plavix an inactive carboxylic acid derivative (85 of circulating metabolites) and one mediated by multiple cytochrome P450 enzymes. In the suit, a sales representative says she was instructed to promote Plavix as superior to aspirin in preventing blood clots in stroke patients. This action is irreversible.

  2. How to tell plavix side effects if the drug is working: You should not have a heart attack or stroke. Plavix is also given to those who have unstable angina or peripheral artery disease.

  3. We are brothers, Clevelanders and Buffalonians (Buffaloans? Certain other medicines may increase your risk of plavix generic name bleeding, including aspirin.

  4. Hepatotoxicity: Inform patients that severe hepatotoxicity (including acute hepatitis and fatal events) has been side effects of plavix reported in patients taking Cipro.

Kevin Custer offers over 25 years of experience in technology solutions for the education and healthcare markets is a recognized leader in launching and growing successful businesses in the online and enterprise markets. He has the unique ability to foresee market opportunities and put the right people, products and partners together for success.

cl6

Mr Custer is a Founding Partner and leads the international markets area for the firm. Additionally, he leads a cross industry group that focuses on the special needs markets around the world. He serves on the Board for 4 of the Arc companies and has an active role in 3 others.

Highlights of his career include being the primary architect in the launching of six startups, all becoming multi-million dollars companies, three of which achieved over $20 million in revenues within their first three years, two of which went public with his leadership. The products of his companies have been installed in more than 50 percent of the K-12 schools in the United States with over 10 million online users each week and total over $300 million in annual revenue. Under his leadership he took a small Internet company public through a reverse-takeover of Canada’s seventh-fastest growing public company.

Prior, he built an Internet-based subscription service that grossed over $20 million in 30 months. Custer has managed as many as 100 employees as well as raised millions of dollars as an investment banker. As an international speaker, he has been recognized as having a strategic vision for the practical application of technology. Custer has presented to many state and national associations, including Autism Society of America, Council for Admin of Special Education, Assoc, of School Business Officers and Council for Exceptional Children, Software and Information Industry Assoc and COMDEX Asia.

Recently, Mr. Custer was the CEO of AutismPro, a company providing online resources and training to help schools build the capability to educate children with autism. He raised several million in capital, launched the international brand and lead the company to a successful acquisition in 19 months. Additionally, Custer was president and chief executive officer of Brainium Technologies leading them onto the Toronto Stock Exchange. Under his guidance, it grew from a small research and development company to a national leader in e-learning generating over $35 million in revenue within 2 years. He built the strategic plan, raised $5 million of venture funding and put together the senior leadership team. He oversaw all aspects of the business including finance, marketing, sales, product strategy and development.

Before Brainium, Custer was a key executive involved in the initial public offering of Infonautics. He led the corporate strategy for the school and library market for Electric Library, the Internet’s leading online library service. This unit of Infonautics subsequently merged with a Bell & Howell unit to become BigChalk. Custer developed all marketing and sales strategies and built the administrative system. The results were over $20 million in sales within 30 months, and the top market share for online subscription services for schools.

Custer-WeddingCuster was the first employee of two other start-ups, a library-automation company and a voice-processing manufacturer. He was responsible for all sales and marketing activities. Under his leadership, each company enjoyed the largest market share nationally for its niche, and the library company is currently ranked second in market share worldwide.

Custer received a bachelor’s of science in computer information science and a bachelor’s of science in marketing from the University of Northern Colorado. He has served as the chairman of both the e-business and the education section of the Software and Information Industry Association and has been a guest speaker at COMDEX Asia, has served on the Board of Directors for the Denver Chapter of the Associations for Corporate Growth.

In 2009 he participated in Colorado’s Autism Commission, which developed the state’s 10-year strategic plan for autism. He currently serves on the board of directors for the Autism Society of America and is the Past Chair of the Autism Society of Colorado. Additionally, for over fifteen years he has served as a volunteer ski instructor for the National Sports Center for the Disabled in Winter Park, CO. In 2015, he had the great fortune to marry Karen.

Loading...